Gizlilik Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin işlenme süreçleri ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek adına ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda bu aydınlatma metni hazırlanmıştır. Bizlere ilettiğiniz veya edindiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel haliyle, işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemekteyiz.

İşbu aydınlatma metni ile, Hensel Elektrik Sanayi ve Limited Şirketi’nin bünyesinde işlenebilecek kişisel verileriniz ile ilgili süreçleri, paylaşım durumunu ve bu kapsamda sahip olduğunuz haklarınızın neler olduğu konusunda sizleri bilgilendirmekteyiz.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENMEKTEDİR?

Aydınlatma metninin amacı, Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin(“Şirket”) kişisel verilere verdiği önem uyarınca; web sitesinin ziyaretçilerinin (“İlgili Kişi”) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi konularında Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nintutumunu ortaya koymak ve ilgili kişiyi bilgilendirmektir.
Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni (“Metin”) kapsamına dahil olan veriler, ziyaretçinin kendiliğinden ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla kendiliğinden, bir başka ifadeyle otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. Şöyle ki: Hensel Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin web sitesine giren ziyaretçilerin kişisel verileri; Şirketin web sitesinde bulunan “İletişim”, “Temas (Contact)” kelimeleriyle adlandırılan sekmelerle otomatik olarak kullanıcıların rızasına istinaden veyahut otomatik olmayan yollarla (fotoğraf ve video cihazları, e-posta, posta, faks, internet sitesi ve sair iletişim kanalları aracılığıyla) yazılı, sözlü veya elektronik olarak toplanmaktadır. Belirtilen yollarla toplanan kişisel verileriniz,

KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 5. ve 6. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde tarafımızca aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda açık rızanız olmaksızın işlenebilecektir.

 • Şirket çalışanların istihdamına yönelik hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • İş ilişkilerinin ve faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi, yürütülmesi ve sürdürülebilmesi
 • Şirket yerleşkeleri ve tesislerin güvenliğinin temini,
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini
 • Gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası
 • Pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi

Kişisel verileriniz işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda Şirket tarafından (“Veri Sorumlusu”) olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLİR?

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde ve KVKK'nın 8. ve 9. Maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;

 • SGK, yargı, maliye ve belediye ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi için iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,
 • Mali, finansal ve hukuki konularda destek aldığımız şirket danışmanlarımıza, bağımsız denetim firmalarına,
 • Gerekli olması durumunda hizmet sunduğumuz 3. Kişiler ile firmalara, aktarılabilecektir.

3. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri, kamera sistemleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen istisnalar kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda, Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ninticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için edinilmektedir.

4. 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAKLARINIZ NELERDİR?

6698 Sayılı Kanunun 11. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince her ilgili kişi; Hensel Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne noter aracılığıyla göndereceği ihtarname veya Esentepe Mahallesi, Milangaz Caddesi, No.75, Monumento Binası, Daire: 35, Kartal / İstanbul'da kayıtlı merkezimize şahsen başvurup kimlik ibraz ederek; aşağıda sıralanan haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme;
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 • Kişisel verilerin amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme ve yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkının kullanılması sonucunda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Yukarıda belirtilen hakların kullanılacağı iletişim başvuru kanallarımız ve yöntem, internet sitemiz olan www.hensel-electric.eu/tr adresimizde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formunda” düzenlenmiştir. Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Çerez Politikası

GENEL ANLAMDA ÇEREZ POLİTİKASI METNİ

İşbu Çerez Politikası; Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından veya Şirket adına yürütülen tüm internet siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı internet siteleri (Google, Facebook vb.) ve bu internet siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar için geçerlidir.

Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin sitesini kullanarak çerezlerin, bu Çerez Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, kullanmış olduğunuz tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sitesini kullanmamalısınız. Tarayıcı ayarlarından çerezleri silme işlemini gerçekleştirmeniz durumunda ilgili internet sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeniz durumunda ise Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin internet sitesi dahil olmak üzere birçok internet sitesi düzgün çalışmayabilir.

Bu Politika, sitemize ulaşmak için kullanmış olduğunuz teknolojilere veya yöntemlere bağlı olmaksızın uygulanmaktadır.

1.Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Çerez, ziyaret etmiş olduğunuz internet siteleri tarafından bilgisayarınızda tutulan dosyadır. Çerezler bir internet sitesinin kullanıcılar tarafından daha verimli kullanılmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş internet sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Bu dosyada internet sitesi gezintiniz ile ilgili bilgiler saklanır. Erişim sağladığınız cihazlarınız internet sitesini tekrar kullandığınızda dosya içerisinde tutulan bilgiler sayesinde verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, kullanıcıların internet sitelerini daha etkili ve kolay kullanabilmesi için gerekli ve önemlidir. Ayrıca internet sitesinde ve üçüncü kişilerin internet sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır.

Bu teknolojiler, internet sitemizi her ziyaretinizde erişim ve kullanımınızı gösteren bilgileri internet sitemiz tarafından otomatik olarak toplayan çeşitli veri elde etme araçları olabileceği gibi aynı zamanda bizim adımıza ve hesabımıza faaliyet gösteren üçüncü kişiler tarafından veri toplanırken de kullanılabilir. Kullandığımız bu teknolojiler, internet sitemizi geliştirmek, kullanışlı, etkili ve güvenli hale getirmek amacıyla kullanılır. Bu teknolojilere örnek olarak; çerezler, flash çerezler ve analitik çerezler gösterilebilir.

Çerezlerin Kullanılmasının Temel Amaçları

İnternet sitesinin işlevselliğinin ve performansının arttırılması amacıyla sizlere sunulan hizmetlerin geliştirilmesi,
İnternet sitesinin iyileştirilmesi, İnternet sitesi üzerinden yeni özellikler sunulması ve sunulan özelliklerin sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirilmesi,
İnternet sitesinin daha etkili kullanılabilmesi için bazı istatistiki verilere ihtiyaç duyulması,
Bulunduğunuz internet sitesine özgü olarak tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması.

2.Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Çerezleri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanmaktayız:

 • Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak, ürün ve hizmetlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek;
 • Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sitesini ziyaretiniz sırasında gezinti ve kullanım tercihlerinizi hatırlamak,
 • Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sitesinin çeşitli özelliklerinin ve işlevlerinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak,
 • Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığı hakkında en çok tıklanan bağlantılar, en çok ziyaret edilen sayfalar, görüntülenen hata mesajı sayısı gibi şahıs özelinde olmayan, sitemiz ile ilgili genel bilgileri toplamak ve bu bilgileri analiz ederek hatalı sayfaları işler hale getirmek, sitemizi geliştirmek, tercih edilmeyen sayfaları kaldırmak veya iyileştirmek,
 • Çerezler aracılığıyla topladığımız veriler ile kimliğinizin belirlenmesi, size özel profilleme yapılması veya site haricindeki internet sitelerindeki faaliyetlerinizin takibini sağlamak.
 • Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.
 • Çerezler bu politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup, tüm ilgili işlemler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanuna uygun olarak yürütülmektedir.

3.Çerez Kategorileri

Çerezler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir:

Oturum Çerezleri:

Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği internet sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir.

Kalıcı Çerezler:

Bu çerezler tarayıcınızda saklanan ve tarafınızdan silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan çerezlerdir.

Zorunlu Çerezler:

Bu çerezler, İnternet Sitesi'nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde internet sitesi çalışamayacaktır.

İşlevsel ve Analitik Çerezler:

Örneğin sitenin görüntülenme dili tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir. Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Takip Çerezleri:

Takip çerezleri internet sitemizi ve üçüncü taraflara ait alan adlarını ziyaretiniz sırasında oluşturulan birincil ve üçüncü taraf çerezlerdir. Bu çerezler oluşturuldukları alan adlarındaki tıklama ve ziyaret geçmişinizin takibini ve farklı alan adları arasında bu kayıtların eşlenmesini mümkün kılmaktadır. Bu tür çerezler kullanıcıların tanınması ve profillenmesi, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin hedeflenmesi ve içeriğin özelleştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu çerezler sizin kimliğinizi belirlemek veya şahsınız özelinde karar almak için kullanılmayacaktır.

4.Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Ancak çerezleri silmeniz ve ilerideki çerezlerin bilgisayarınıza indirilmesini engellemeniz durumunda özelliklerimizin bazılarına ulaşamayacağınızı hatırlatmak isteriz.
Çoğu internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:
Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme,
Üçüncü taraf çerezleri engelleme,
Belli sitelerden çerezleri engelleme,
Tüm çerezleri engelleme,
Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme,
Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır:

Internet Explorer

Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın,
Araçlar butonuna ve İnternet seçeneklerine dokunun veya tıklayın,
“Gizlilik Sekmesine” dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için “Ayarlar”ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve “Tamam” butonuna dokunun veya tıklayın.

Google Chrome

Bilgisayarınızda “Chrome”u açın,
Sağ üstte “Diğer Ayarlar”a tıklayın,
Altta gösterilen “Gelişmiş”e tıklayın,
Gizlilik ve Güvenlik’in altında “İçerik Ayarları”na tıklayın,
“Çerezler”e tıklayın,
Tüm çerezler ve Site Verileri’ nin altında internet sitesinin adını arayın,
Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.

Mozilla Firefox

Firefox “Menü” butonuna tıklayın ve “Seçenekler”i seçin,
“Gizlilik ve Güvenlik” panelini seçin ve “Geçmiş” bölümüne gidin,
Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin,
“Çerezleri göster” butonuna tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir,
Arama alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın, aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
Silmek istediğiniz çerezi veyahut çerezleri seçip, “Seçilenleri Sil” butonuna tıklayın.
“Kapat” butonuna tıklayarak “Çerezler” penceresini kapatın, sonra da “About:preferences” sayfasını kapatın.

Safari

Safari> Tercihler'i seçin,
“Gizlilik Öğesi”ne tıklayın,
“İnternet Sitesi Verileri”ne tıklayın,
Bir veya daha fazla internet sitesi seçin ve sonra “Sil” veya “Tümünü Sil” ibaresine tıklayın.

İletişim (ETK) İzni Metni

Kişisel verilerimin Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından doğrudan veya dolaylı pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesi suretiyle iletişim bilgilerime; reklam, promosyon, kampanya ve benzeri nitelikte genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarına ilişkin olarak kısa mesaj (SMS), anlık bildirim, e-posta, otomatik makinelerden arama, telefonla arama, bluetooth, beacon kablosuz ağlar, sosyal medya vb. her türlü elektronik iletişim aracı ile ticari elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum ve bu amaçla sınırlı olarak kişisel verilerimin şirketin hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.

ip.data kullanımı

Gustav Hensel GmbH CO. KG, IP adresi üzerinden coğrafi konumu belirlemek için, bu web sitesinde ipdata.co, 182-21 150th Avenue Springfield Gardens, NY 11413 ABD şirketinin bir web hizmetini kullanmaktadır. IP adresinize ve ana erişim noktanıza bağlı olarak, organizasyon, saat dilimi, ISS, posta kodu, enlem veya boylam, dil, şehir, ülke ve bölge gibi jeolojik veriler belirlenebilir. Bu veriler, web sitesinin içeriğini ilgili dile uyarlamak ve kullanım durumunu ziyaretçiye atayabilmek için, sadece konum belirleme amacıyla kullanılır. Ayrıca araç, saldırganları ve otomatik görev yapan yazılımları (robot) önlemek amacıyla, güvenlik tehditlerini değerlendirmek için kullanılır. Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin 6. maddesinin 1. fıkrası (f) bendi uyarınca, optimum bir web sitesinin sunulması ve bunun güvenliğine yönelik meşru menfaatimizdir. Çerezleri dilediğiniz zaman silebilirsiniz. ip.data'yı yalnızca IP adreslerinin anonimleştirilmesi etkin durumdayken kullanırız.

ipdata.co adlı operatörün gizlilik politikasını burada bulabilirsiniz: https://ipdata.co/assets/pdf/ipdata%20GDPR%20Policy.pdf

MYHENSEL MÜŞTERI PORTALI

Kişisel verilerinizi AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), Alman Federal Veri Koruma Yasası (BDSG) ve diğer tüm ilgili yasalara uygun olarak işliyoruz.

"myHENSEL" ile tüm Hensel web uygulamalarına ve uygulamalarına tek bir oturum açma ile erişme seçeneğine sahipsiniz.

Kayıt amacıyla sizden aşağıdaki verileri topluyoruz:

- İlk isim

- Soyadı

- e-posta adresiniz

- Kişisel şifre

Ayrıca, sizinle daha kolay iletişime geçebilmemiz için profilinize aşağıdaki bilgileri ekleme seçeneğiniz de vardır:

Şirket, sokak, ev numarası, posta kodu, şehir, ülke/bölge, telefon numarası, çalışan sayısı, sektör, işlev, pozisyon, bülten kaydı, kabul edilen gizlilik politikası.

İşleme için yasal dayanak, GDPR Madde 6, paragraf 1a uyarınca izninizdir. Bu onayı istediğiniz zaman gelecek için iptal edebilirsiniz.

Teknik işleme, Microsoft ® Azure AD B2C ve Hensel dahili CRM sistemi içinde gerçekleşir.

myHENSEL kullanıcılarını yönetmek için Microsoft® Azure® AD sistemini kullanıyoruz. Microsoft®, kişisel verilerin GDPR'ye uygun olarak işlenmesi için uygun garantiler sağlar. Azure® AD'nin güvenliği hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantılarda bulunabilir

https://azure.microsoft.com/de-de/overview/trusted-cloud/privacy/

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Microsoft Azure AD B2C için çerez tanımları

Microsoft, Azure AD B2C kullanımını iyileştirmek için tanımlama bilgileri kullanır. Daha fazla bilgi aşağıdaki bağlantıda bulunabilir.

https://docs.microsoft.com/bs-latn-ba/azure/active-directory-b2c/cookie-definitions

Giriş yaparak çerez kullanımına izin vermiş olursunuz.

3D yapılandırıcı ENYGUIDE

Yapılandırıcı ENYGUIDE ile Mi veya Enystar kutularından dağıtımlar planlanabilir. Bunun için veriler siparişe göre kaydedilir. “MYHENSEL” müşteri platformumuz üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz (bkz. veri koruma beyanı madde). Bunun için her bir müşteriye şifre korumalı bir erişim ayarlanır. Kayıt kapsamında toplanan veriler sadece MYHENSEL’e kayıt olmak amacıyla kullanılacaktır (Yasal dayanak: GDPR madde 6 paragraf 1 bent B) Kayıt yapıldığında planlanan projeler görülebilir ve işlenmeye devam edilebilir.

Suistimali önlemek için lütfen şifrenizi gizli tutmak için dikkatli olun ve kendi menfaatiniz için verilerinizin güncel olmasını sağlayın. Sizin kullanıcı adınızla gerçekleştirilen tüm işlemlerden suçlu olarak temsilen siz sorumlusunuz.

Eğer erişim bilgilerinizi unuttuysanız, size yeni erişim bilgileri gönderebilmek için e-posta adresinizi işliyoruz.

Bir kullanıcı profili oluşturmak isteğe bağlıdır. Tüm planlamalar kaydolmadan da gerçekleştirilebilir, ancak bu durumda size tüm program işlevleri sunulmaz.

Son güncelleme: 02/2024

This website uses cookies. By using this website, you consent to the use of cookies. Privacy Information